สินค้าและบริการ
สินค้าและบริการ

Shuttle Racking System

คลังสินค้า Shuttle Racking System

อุปกรณ์พื้นฐาน

คลังสินค้า Shuttle Racking System

ฟังก์ชันพื้นฐาน

  • ฟังก์ชันเบิกสินค้าครั้งละพาเลท
  • ฟังก์ชันเบิกสินค้าครั้งแบบระบุจำนวน
  • ฟังก์ชันจัดเก็บสินค้า
  • สามารถสลับด้านในการควบคุมได้ (หน้า <-->หลัง)
  • สามมารถสั่งงานในโหมด manual
  • กลับเข้าสู่ตำแหน่ง Home Position โดยอัตโนมัติ เมื่อแบตเตอรี่ต่ำ
  • รีโหมดคอลโทรลสามารถควบคุม Shuttle Car ได้หลายเครื่อง
คลังสินค้า Shuttle Racking System
คลังสินค้า Shuttle Racking System
FIFO LIFO

สเปค

วีดีโอ