ชั้นวางสินค้า
สำหรับจัดเก็บสินค้า หรือวัตถุดิบ
เพื่อจำหน่ายหรือผลิตในโรงงาน
คลังสินค้ากึ่งอัตโนมัติ
ออกแบบมาสำหรับใช้แทนระบบ Drive-In
ทำงานร่วมกันระหว่างคนกับ Shuttle Car
คลังสินค้าอัตโนมัติ
ระบบการจัดเก็บสินค้าอัตโนมัติ
สามารถรองรับการจัดเก็บได้หลากหลาย